INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR (CURS 2022-2023)

Benvolguts pares/mares, 

Els informem que en començar el curs escolar 2022/2023, s’obre com cada any el servei de menjador. Aquest any la gestió del servei de menjador la realitzarà l’empresa 7 i Tria. 

Per al bon funcionament del servei, us lliurem la normativa: 

 •  El preu del servei de menjador FIX serà de 6,54 €/dia. Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la setmana, com a mínim 3 dies per setmana. 
 • Donades les dates d’inici de curs, els rebuts domiciliats dels usuaris fixos corresponents al mes de setembre es cobraran a finals de mes. 
 • El cobrament dels usuaris FIXOS (des de l’octubre fins al juny) es farà els primers dies de cada mes (del 3 al 15), mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. En cas de retorn del rebut s’aplicarà un recàrrec en concepte de despeses bancàries. Els nens que tinguin 1 rebut impagat dins de les dates establertes i no es posin en contacte amb l’encarregat de la gestió no podran fer ús del menjador fins que abonin el deute. 
 • Horari de gestió de menjador a l’escola: 08:30 – 10:00 h al despatx nº8. Telèfon: 93.408.50.13
 • El preu del servei de menjador EVENTUAL serà de 7,19 €/dia. Els nens eventuals hauran d’avisar a la persona encarregada de la gestió del menjador el dia anterior, dins de l’horari de gestió establert. El cobrament dels usuaris EVENTUALS es farà mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (a mes vençut) o a través de la nostra web (www.7itria.cat)
 • Els nens fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar el mateix dia a la persona encarregada de la gestió del menjador (dins de l’horari establert), i se’ls retornarà l’import de 3,39 € (en concepte d’absentisme). En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import. 
 • Els dies que es facin sortides d’excursió, el servei de menjador es farà càrrec de la preparació del pícnic dels nens usuaris. 
 • Devolució Colònies: 100%. 
 • Els nens becats pagaran el preu normal fins que no arribin les llistes oficials de becats de l’escola i es puguin aplicar els nous preus i fer les regulacions dels mesos pagats.
 • Els abonaments de les absències i les regulacions es faran efectius en el rebut del mes següent.
 • Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes s’hauran de comunicar per escrit a la persona encarregada de la gestió del menjador, abans del dia 3 de cada més, per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts del mes. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data, les regulacions es faran el mes següent.
 • Les absències i regulacions del mes de juny es faran en el mes de setembre del curs següent